��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

���� �� ������ ���������� �������������� �������� � ������ �������� ���������� ��������� � ����� ����� ������, �� ��� ������ ��� ����������� ��������� �� ��������� ������:

 • ����� ��������
 • �������
 • ���
 • ��������
 • ���� ��������
 • ����� ����������
 • ����� ���������� ������� ������ "������ �����"

  ���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
  ����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

  ������

  �������� �����

  ��� ������ ������������� ��� ��� ��� ���

  ����� : Posted on 08 ������� 2013 18:46:31 by iroshnikov
  ��� ������ ������������� ��� ��� ��� ���

  ��� ������ ������������� ��� ��� ��� ���

  ���� �������� � ������������� ��� ������ �������� ������������. ������� �� ���� ��������� ������ ����� ���������� �������� �� ������ � �������� ��� � ���� ������������� �������� � ������-�� �����, ���� ��� �����, �� ���������� �� ������� ��������, �� ������������ ���, �� ���������� �������� ��������. ������ ������� ������� ����� ������.

  ���������

  ����� �����, ����� ��������, ���� � ������� �������� ������ ������, ����� �������� ���� � ������ �� ����. ������ �� ���� � ����� �� ����� ������ ����������� ������������, �� �������� �������� �� ������, �����, ��� ����� ��� ������ ����� ����� �������� �� ������������ �� ������ ������� ����, ������ �����, ������� ���������� ������� �� ������.

  ������� ������������

  ���: �������� ����� ���������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 17 ����� 1989, ������ �����������: ������� �� ����������� �����

  ����: �������� ����� �������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 23 ������ 2000, ���������

  ���: ����������� ������� ��������, ����� ��������: �. ����������, ���� ��������: 12 ����� 2010, �������� ������� ���

  ����: ������� ������� ������������, ����� ��������: �. ������, ���� ��������: 23 ������� 1957, ���������: ������� �� �������������

  ����: ����� �������� ����������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 25 �������� 1955, ����� ������: �������� ������������� ���������


  << ����� �������� �� ������ ����� ������� || ��� �� ������� ����� ����� ���������� �������� || ���������� ��������� � ������� >>
  ����� �������� ������� �� ������, �������