��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

�������! ������ ��� ������!


��� ���� �������� � ������������� �������, �������, �������� 152 ������������ ������, �� ������� �������� ���������� �� ��������� ��������� ���� ������.

���� �� �������� ������������ �������� ���� ������ ��� ��������� �� ����� ��������, �� ������� ������ ������ ����� ��� �������� ��� ����.

���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

������

�������� �����

������ ������� �������� �� ������

zeikrevskiy, 10 ����� 2014 13:25:24
������ ������� �������� �� ������

������

����� �� ������ ������� ������������ � ������ ������. ������, ��� ��� ����� ���� �����, ������� �����. �� ���������� ���� ��� ������� ��� ���, ����������� �� �����,����� �� �����.

� �� ��� ��������� ������ ���������. �����, ���������� � ���������� �� ��������� ����� ����� ��������. ��� � ���� ���������� � � ��������� ������� � ����� ����������� �������� �������, �� �������� ����������� ����������� �����. ��������� ������ �� ������.

�����������

���������

���������, � ��� �� ����, ��� ������������ �����. � ������ �� ����� �� ��������. ������� ������� �������������� ���������, ���� ������, ��� � ��������.

������� ������������

���: ������� ������� ����������, ����� ��������: �. ������, ���� ��������: 28 ����� 1980, ������ �����������: ������ ��������-���������� � ��������� �����

����: �������� ������� ����������, ����� ��������: �. ����������, ���� ��������: 18 ������ 2000, ���������

���: �������� �������� ����������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 28 ������� 2008, �������� ������� ���

����: �������� ���� ���������, ����� ��������: �. �����, ���� ��������: 25 ������� 1961, ���������: �������-�������

����: ������ ���� ��������������, ����� ��������: �. �����, ���� ��������: 12 �������� 1950, ����� ������: �������� ����������� �������������� �����


���������: << ��� ����� ����� �� ������� � ��� || ���������� ������� ������ >>
��� �� ������� ����� ������� ����� ��������, ������� ���������� ��������� � �������������