��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

���� �� ������ ���������� �������������� �������� � ������ �������� ���������� ��������� � ����� ����� ������, �� ��� ������ ��� ����������� ��������� �� ��������� ������:

 • ����� ��������
 • �������
 • ���
 • ��������
 • ���� ��������
 • ����� ����������
 • ����� ���������� ������� ������ "������ �����"

  ���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
  ����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

  ������

  �������� �����

  ���������� ���� ������ ����

  ���� : Posted on 26 ������� 2013 02:01:08 by rukavishnikov
  ���������� ���� ������ ����

  ���������� ���� ������ ����

  � ������ ����� ���� ������ ���������� �� ����, �������� �� ����������� ��������. �� ���������� ���� ������ �� ������ ������� � �����.

  �� �������� �� ����������, ����� �� ���. �� �� ��������� ������� ��� ����������� �� ��������� ����� ���� ������� ����������, ������ ��-�� ����������. ������� ��������� ���� ������ �����-������ ������� ������� � ������ �������� �� ��������, ��� �� ������, ���� ���� ������ �� �������� ��� ��� ������.

  ���������

  �� ����������� ����� ��������, �������, ������� �����. ���, ����� �� ����� ���������� ���, �������� �� �� ��� ���� �� ���. ��� ��������� �� ��� ����, ����� ���� ��������, � ����� �������� ������������ ������, ������� ������������ ��� ������� � ����� ������� �� ������ ������ ������� ��������.

  ������� ������������

  ���: �������� ���� ����������, ����� ��������: �. ������, ���� ��������: 14 ������� 1990, ������ �����������: ������-���������

  ����: �������� ��������� ���������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 28 ������ 2004, ���������

  ���: ��������� ������ ����������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 26 ��� 2007, �������� ������� ���

  ����: �������� �������� ����������, ����� ��������: �. ������, ���� ��������: 21 ���� 1962, ���������: ����������� �������� ����������

  ����: ����� ������� ���������, ����� ��������: �. ��������, ���� ��������: 26 ����� 1950, ����� ������: ������� �� ������ ����� � ������� ������������


  << ��������� ���������� ��� � ������� || ������ || ����� ��������� ������� ������ �� ������ >>
  ����� �������� �� ������ ������ ��������, �������