��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

���� �� ������ ���������� �������������� �������� � ������ �������� ���������� ��������� � ����� ����� ������, �� ��� ������ ��� ����������� ��������� �� ��������� ������:

 • ����� ��������
 • �������
 • ���
 • ��������
 • ���� ��������
 • ����� ����������
 • ����� ���������� ������� ������ "������ �����"

  ���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
  ����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

  ������

  �������� �����

  ���������� ������� ��������

  ��������� : Posted on 08 ������ 2013 02:04:07 by novokreschenov
  ���������� ������� ��������

  ���������� ������� ��������

  �� ������ �������� � �����-�� �������. ��� �����, �� ��������� �� ������ � ������ ����, �� ������ �� �������� ����� � � ����� ������� ����� ���������� �������, �������, ����.

  ����� ������� ������� �� ������� ������, ���� ����������� ����� � ����������� ������, ������ �������� ���� ������ ��� ����� ������ ���� �������, ������ �� �� ��� ����������� � ������ ����� �����. ��� ��� ��������� � ��������� ���������� ������� ����������� ���������.

  ���������

  ������ ��, �������, �� ��������. � ���� �� � ��� ���� ������, � �������� � ��� ������ ���� ������������. �����, �� ���������� ����, �� �����, ��� ������� ������� ��� ������ ������ � ������� ����� ������ � � ������ �� ������� ���� ����������� ���� ����������� ������������� �� ����������������.

  ������� ������������

  ���: ������� ������� ���������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 28 ������ 1981, ������ �����������: ��������� � ���������������

  ����: ���������� ���� ����������, ����� ��������: �. ���������, ���� ��������: 14 ����� 2001, ���������

  ���: ������ ��������� �������������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 11 ������� 2011, �������� ������� ���

  ����: ������� ��������� ����������, ����� ��������: �. ��������, ���� ��������: 21 ������� 1955, ���������: ���������� ����������� �������

  ����: �������� ����������� ����������, ����� ��������: �. ������, ���� ��������: 22 ���� 1950, ����� ������: ��������� ������ ������ �����


  << ������ �� ������ �������� ����� �������������� || �� ������� ���� || ����� �������� �� ������ �������� ��� >>
  ������ ���������� ���� �� ������, �������