��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

���� �� ������ ���������� �������������� �������� � ������ �������� ���������� ��������� � ����� ����� ������, �� ��� ������ ��� ����������� ��������� �� ��������� ������:

 • ����� ��������
 • �������
 • ���
 • ��������
 • ���� ��������
 • ����� ����������
 • ����� ���������� ������� ������ "������ �����"

  ���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
  ����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

  ������

  �������� �����

  ����� ������� �� ������ � ������������

  ���� : Posted on 17 ������ 2014 01:59:45 by neigishkin
  ����� ������� �� ������ � ������������

  ����� ������� �� ������ � ������������

  �� ����� �� ������� �������� �� ������, ��� �� ��������� �����. � ��� ������ ��������� �� ����� � ����� ������, ���� ���? ����� ����� �� ���, ��������� ������������� �� ��������, � ������� ��������� �� ������ � ������ ����������, ���� �� ����������. �� ����� ����, ������� �������� � ������ �� ���� ������, ����� ��� �� ������ ��������� �������. ������� ����� ������ ������� ���� ������� ����� � ���������� �����, ���� ��� �� ������, ��� ��������� �������.

  ���������

  � ����� ����� ����� ��������������� �������� ������ ��� ���������� �������� �� ����� ������. ����� ���� ���-�� ������� �� ������, � ������ ����� ����������, �� �������� ���������� ������� �����, � ���� ������������ � ��������� ������� ��������� ����.

  ������� ������������

  ���: �������� ����� ���������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 16 ������� 1989, ������ �����������: ����������

  ����: ��������� ����� ���������, ����� ��������: �. ��������, ���� ��������: 22 ������� 2004, ���������

  ���: ������ ������ ���������, ����� ��������: �. ����������, ���� ��������: 10 ������� 2008, �������� ������� ���

  ����: ���������� ������� �����������, ����� ��������: �. ���������, ���� ��������: 20 ������ 1955, ���������: �������� ������������� �������

  ����: ������ ������� ����������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 14 ������ 1952, ����� ������: �������� (�������� ������������, ����������������� �������)


  << ���������� ��������� velkom || �� ������� ���� || �������� ��� �������� >>
  ���� ������ ������� ��������� ��������� ���������, �������