��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

�������! ������ ��� ������!


��� ���� �������� � ������������� �������, �������, �������� 152 ������������ ������, �� ������� �������� ���������� �� ��������� ��������� ���� ������.

���� �� �������� ������������ �������� ���� ������ ��� ��������� �� ����� ��������, �� ������� ������ ������ ����� ��� �������� ��� ����.

���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

������

�������� �����

���������� ��������� �����������

zeikeitov, 17 ���� 2014 10:10:56
���������� ��������� �����������

���������

� ����� � �� �� ������ ���������� ���������, ����������� ����������, �� �������������� ��� ����� ���������.

�����������

���������

������� ����������� �� ��� ����� � ������������ �����������, ������������ ������ ����������� ������ ������� ������, ������ �� ����� �������.

������� ������������

���: �������� ���� ����������, ����� ��������: �. �����������, ���� ��������: 28 ������� 1985, ������ �����������: �������� ������� ��������

����: �������� ��� ����������, ����� ��������: �. �����, ���� ��������: 24 ���� 2004, ���������

���: ������ ���� ����������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 16 ������ 2007, �������� ������� ���

����: ����������� ����� ����������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 20 ���� 1962, ���������: ���� ������������

����: ������� �������� ������������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 12 ������� 1953, ����� ������: ������� �������


���������: << ������������ ���������� �������� ��������� || ���������� ��������� � ����� >>
���������� ��������� ������, ������� ���������� ���� ������� ��������