��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

���� �� ������ ���������� �������������� �������� � ������ �������� ���������� ��������� � ����� ����� ������, �� ��� ������ ��� ����������� ��������� �� ��������� ������:

 • ����� ��������
 • �������
 • ���
 • ��������
 • ���� ��������
 • ����� ����������
 • ����� ���������� ������� ������ "������ �����"

  ���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
  ����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

  ������

  �������� �����

  ������ ����� ������ �� �������

  ������� : Posted on 25 ��� 2014 23:08:58 by razvanov
  ������ ����� ������ �� �������

  ������ ����� ������ �� �������

  ����� � ����� ����� ��� ���������, ������ ��������, � ����� ����������� ��������� �, � �������, �������� ���������� ���������� �� ������. ��� ���� ������� � � ���� �������� ������. ��, �� ������ �������, ������ �����, ������� ��� ��� ����� ��� �������, �� � ��� ����.

  ���������

  ������ ���� ��� ��� ����� �������� �� ����� � ������� �� ��������� ����������� � ��� �����, ����� �� ����� �� �������. � ��� �� ���-������ ���������. � ��������, ��� �������, ��������� � ��������� �� ���� �����, ������� � �� ���: ������� �� ����; ������� �� ����� ���� �������.

  ������� ������������

  ���: ������� ������ �������������, ����� ��������: �. ��������, ���� ��������: 12 ������ 1983, ������ �����������: ���������� ����� ������� ��������

  ����: ��������� �������� ����������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 23 ������ 2002, ���������

  ���: ������ ������� ����������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 13 ���� 2008, �������� ������� ���

  ����: ������������� ����� ���������, ����� ��������: �. �����, ���� ��������: 25 ������� 1956, ���������: ������� �������

  ����: �������� ��������� ������������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 24 ������� 1952, ����� ������: �����������


  << ��������� ��������� ����� nokia || ������ || ������ ����� �� ������ �������� � ���������� >>
  ���� ������ ������� �����, �������