��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

�������! ������ ��� ������!


��� ���� �������� � ������������� �������, �������, �������� 152 ������������ ������, �� ������� �������� ���������� �� ��������� ��������� ���� ������.

���� �� �������� ������������ �������� ���� ������ ��� ��������� �� ����� ��������, �� ������� ������ ������ ����� ��� �������� ��� ����.

���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

������

�������� �����

����� ����� �� ������ �������� � �������

neiletov, 20 ������ 2013 05:45:34
����� ����� �� ������ �������� � �������

���

�����-�� ����� ��� ��� ��������, ���������� �� ������������ �������������� � ����� ������ � ������� � ������ � ������������ ���������, �� ����� �� �� ���. �� ����, �������, �� ����� �����, ������ �� ��� ������ �������� ������.

����� ������ �� ���� ����� �� ��� ����� �������. ���, �� ��������, ������� �� ����� � ��� �����.

�����������

���������

�� �������� � ��� ���, � �� ���������� ��� ����������! ��� ��� ��������� ��������, ������� ��� ��� � �� ������� ���������.

������� ������������

���: ������� ������� ����������, ����� ��������: �. ������, ���� ��������: 22 ������ 1987, ������ �����������: ��������

����: ������� ����� ����������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 17 ����� 2002, ���������

���: ������� ����� ����������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 27 ������� 2009, �������� ������� ���

����: ��������� ��������� ����������, ����� ��������: �. ��������������, ���� ��������: 26 ������� 1957, ���������: ��������� �������������� ������

����: ����������� ������� ���������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 27 ��� 1960, ����� ������: ������������� �� ������ � ������� ����������� ��������


���������: << ��� ������ ������� �� ������ � ������ || ����� �� ������� �� ������������ >>
���������� ������� ���������, ������� ����� �������������� �������� �� ������ ����� ��������