��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

�������! ������ ��� ������!


��� ���� �������� � ������������� �������, �������, �������� 152 ������������ ������, �� ������� �������� ���������� �� ��������� ��������� ���� ������.

���� �� �������� ������������ �������� ���� ������ ��� ��������� �� ����� ��������, �� ������� ������ ������ ����� ��� �������� ��� ����.

���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

������

�������� �����

��� ����� ����� �� ������ �������� ������������ �������

nepomnyeischiy, 12 ������ 2014 03:37:41
��� ����� ����� �� ������ �������� ������������ �������

���������

������� ���� ��������, � ���������� ������ ��������� ��� ����. �� ��� ������� ������� ������� ��������� ����, � ��� �� ���� ������� ���, ������ ����� �������� �����. ��� ������ ������ �������� � ������, �� ��� ������� ������� ������ �������� ����, �� ��� �� ����� � ���.

����� ����� �������, ������� ��� ������� �����, ���������� ��������� �� ���. ���� ����� �� �������������� ����������� ������ ��������.

�����������

���������

�� � ��� �� �������� ����� ���������� � ���-�� �������� � ��� �����������, �������� �������. ������ �� �������� ������������ ������� ���������� ����� � ������ ��������� ����, ��� ��������� ��� ������� �����.

������� ������������

���: ������� ������� �������������, ����� ��������: �. ��������, ���� ��������: 19 ������ 1980, ������ �����������: �����������

����: ������� ���� �������������, ����� ��������: �. �����, ���� ��������: 21 ���� 2000, ���������

���: ����� ����� ����������, ����� ��������: �. ������, ���� ��������: 15 ������� 2007, �������� ������� ���

����: �������� ������ ����������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 15 �������� 1959, ���������: �������� �� ��������

����: ������ ������ ���������, ����� ��������: �. ���, ���� ��������: 12 ������ 1957, ����� ������: ���-��������


���������: << ������������� ���������� ��������� || ��� �� ������� ����� ������� ����� �������� >>
����� �������� �� ��������� ������ ������, ������� ����� �������� �� ������ ������ ��������