��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

���� �� ������ ���������� �������������� �������� � ������ �������� ���������� ��������� � ����� ����� ������, �� ��� ������ ��� ����������� ��������� �� ��������� ������:

 • ����� ��������
 • �������
 • ���
 • ��������
 • ���� ��������
 • ����� ����������
 • ����� ���������� ������� ������ "������ �����"

  ���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
  ����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

  ������

  �������� �����

  ���������� ���� ������� ���������

  ����������� : Posted on 25 ������ 2013 22:08:37 by izvolskiy
  ���������� ���� ������� ���������

  ���������� ���� ������� ���������

  ������������, ���� � �������, ����� ��������, ��������� ��������� ���� ����������� �����������, ������ ���������� � ������������ ������� � ������������ � ������ ������������ ����������� ������������. � ����� ����� ����������, �������� ������. ������� ��������� �������� ������ � ������������ ����������, ����� ��� ��� ��������� ������� ���� ����� �������.

  ���������

  �� ������� ���� ��� ������ ��� ������� �������� �� ������� � ��������� ���������. ����-�� ���������� ���� �������� ��� ��� �������� � ������ �� ����������, �����������, �������.

  ������� ������������

  ���: �������� ��������� ��������, ����� ��������: �. �����, ���� ��������: 22 ������� 1982, ������ �����������: ���������

  ����: ��������� ������� ����������, ����� ��������: �. ������, ���� ��������: 20 ��� 2004, ���������

  ���: �������� �������� ���������, ����� ��������: �. ����, ���� ��������: 17 ����� 2008, �������� ������� ���

  ����: �������� �������� �������������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 25 ����� 1960, ���������: ������ ����������� ��������

  ����: �������� �������� ������������, ����� ��������: �. ����������, ���� ��������: 16 ���� 1954, ����� ������: �������� (�������) ���������


  << ���������� ���������� ��������� 2013 ��� || ��� �� ������� ����� ����� ���������� �������� || ����������� �������������� � ������ >>
  ���������� ���������� 2013 �������, �������