��� ������ ������ ��� ����, ����� �� ������ ���������� �������������� �������� �� ������ ���������� ��������. ����� ����� ������ ���������� � �������������, �������, ������ �������� � ������ ������.

� ���� 142,900 ���. �������

���� �� ������ ���������� �������������� �������� � ������ �������� ���������� ��������� � ����� ����� ������, �� ��� ������ ��� ����������� ��������� �� ��������� ������:

 • ����� ��������
 • �������
 • ���
 • ��������
 • ���� ��������
 • ����� ����������
 • ����� ���������� ������� ������ "������ �����"

  ���������� ��������� ������ ������� ���� ����������� �������� ������-
  ����� ���������� � ������� ������� ����������. ��������� ��������� ����� ����� ���������� � ������ ��������.

  • ����� ���������� � ������� �������� ���������.
  • �������������� ���� ������ ����. �����.
  • ����� � ���. ������������ � �������� ������.
  • ����� ���������, ������, ���������� ���� � ��.

  ������

  �������� �����

  ������ ���������� ���� ����

  ����������� : Posted on 21 ���� 2014 16:10:57 by izvolskiy
  ������ ���������� ���� ����

  ������ ���������� ���� ����

  ����� ���� ������������� �� ����� ������ ���������, ��������� ��������� ����������� ����������� ������, ����� � ����� ����� ����� �������������� ������ �� ������� �� ��������� ���, ��������, ������� � ����������. ����, �� �����������, ���� ������ �����, ��� �������������� �� ����� ����� �������. �� ������ ���������� ������ ������ �������. � ������ �������� ����������� ������, ����������� ����.

  ���������

  �� � �������� ����� �������� �� ������� ��������� ����� ��������� � ���� ����� ����������: ����� ������������ ���� �� ���� ������ ������������ �� �������, ������ �� � ��� ����������� ������������ �������. ���� ��������� ��������� �� ���.

  ������� ������������

  ���: ������� �������� ��������, ����� ��������: �. ������, ���� ��������: 27 ���� 1984, ������ �����������: ��������� � ���������������

  ����: �������� ������ ���������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 12 �������� 2002, ���������

  ���: �������� ��������� ���������, ����� ��������: �. ���������, ���� ��������: 12 ���� 2010, �������� ������� ���

  ����: ������� ����� ��������������, ����� ��������: �. �������, ���� ��������: 16 ����� 1965, ���������: ��������

  ����: ����� �������� �������, ����� ��������: �. ������������, ���� ��������: 23 ������� 1950, ����� ������: ������ ����������� ��������


  << ��� ����� ����� �������� � ������ ��������� || �� ������� ���� || ����������� ���������� ���������� ��������� >>
  ���������� ���� ������� ��������, �������